How to pair with Amazon Echo?

How to control Mi-Light/MiBoxer device via amazon alexa voice?